Y Senedd

Swyddogaethau a Chyfrifoldebau Seneddol

Rwy'n aelod o'r Pwyllgor Dethol Archwilio Amgylcheddol. Bydd cylch gwaith y pwyllgor yn caniatáu i ni ystyried i ba raddau y mae polisïau'r llywodraeth yn cyfrannu at ddiogelu'r amgylchedd a datblygu cynaliadwy, ac i archwilio eu perfformiad a'u targedau. Bydd bod yn aelod o'r pwyllgor hwn yn fy ngalluogi i ddwyn y Llywodraeth i gyfrif ar faterion o'r math hwn.

Rwyf hefyd yn aelod o’r Pwyllgor Materion Cymreig. Ei gylch gorchwyl yw archwilio materion o fewn cyfrifoldebau Ysgrifennydd Gwladol Cymru (gan gynnwys cysylltiadau â Chynulliad Cenedlaethol Cymru). Yn ymarferol, mae’r Pwyllgor yn archwilio polisïau Llywodraeth y DU sy’n effeithio ar Gymru (er enghraifft, cludiant strategol, llesiant ac amddiffyn).

Grwpiau Seneddol Hollbleidiol

Rwy'n aelod o nifer o Grwpiau Seneddol Hollbleidiol. Mae'r grwpiau hyn yn dod ag Aelodau Seneddol o wahanol bleidiau sydd â diddordeb mewn pwnc penodol at ei gilydd, i rannu gwybodaeth ac ymgyrchu ar faterion allweddol sy'n berthnasol i'r pwnc. Rwyf wedi ymuno a'r grwpiau hyn, naill ai oherwydd eu bod yn uniongyrchol berthnasol i Ogledd Caerdydd, y boblogaeth a'r problemau yno, neu oherwydd bod etholwyr wedi gofyn i mi ymuno â grŵp sy'n arbennig o bwysig iddyn nhw, neu fod y grŵp yn ymwneud â rhywbeth sydd wedi bod o ddiddordeb hirsefydlog i mi.

Ar hyn o bryd, rwyf yn aelod o'r Grwpiau Seneddol Hollbleidiol canlynol:

 • Pobl Hŷn a Phobl sy'n Heneiddio
 • Lles Anifeiliaid
 • Gwenyn
 • Brexit Gwell i Bobl Ifanc
 • Plant Cymru
 • Newid yn yr Hinsawdd
 • Dementia
 • Cerbydau Trydan
 • Storio Ynni
 • Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol
 • Hemoffilia a Gwaed Wedi'i Heintio
 • Gofal Hosbis a Gofal Lliniarol
 • Bwydo Babanod
 • Masnach a Buddsoddi Rhyngwladol
 • Y Cyfryngau
 • Iechyd Meddwl
 • Mecsico
 • Clefyd Niwronau Motor
 • Rheilffyrdd Cymru
 • Ynni Adnewyddadwy a Chynaliadwy
 • Sepsis
 • Dinasoedd Clyfar
 • Anghydraddoldeb Pensiwn y Wladwriaeth ar gyfer
 • Sbaen
 • Menywod
 • Myfyrwyr